Post Type: Standard

Cột KC: Tôi đã đến ngay đây để nhai Bubblegum cũng như Kick Ass, cũng như tôi đã hết Bubblegum.

Xuất bản này được nộp theo: Trang chủ nổi bật, Các cuộc phỏng vấn cũng như các cột Những suy nghĩ cũng như lời khuyên cho ngành công nghiệp truyện

Read More Cột KC: Tôi đã đến ngay đây để nhai Bubblegum cũng như Kick Ass, cũng như tôi đã hết Bubblegum.